اخبار سیاسی » مردم با مقاومت خود تحریم‌ها را دور خواهند زد