اخبار سیاسی » چرا روحانی فرد منفصل از خدمت را مشاور خودش کرد؟!