اخبار ورزشی » مایورال پس از جواب رد سوسیه داد، به سراغ لوانته رفت