اخبار ورزشی » ژابی پس از ترک رئال:”دورانم در مادرید را خیلی دوست داشتم”